Jethabhail L Chopda

President, Shri Akhil Bhartiya Laxminarayan Sanatan Samaj

Hansarajbhai D Dholu

Trustee & Chairmain, Shri Laxminarayan Vidya Prathishthan

Ratilal M Patel

Gen Secretry & Vice Chairmain, Shri Laxminarayan Vidya Prathishthan

The Name of the school Managing Committee of Shri Laxminarayan vidya Pratishthan are as follows.
S.NO. Name Designation
1 Hansraj D. Dholu Chairman
2 Ratilal M. Patel Vice Chairman
3 Rajesh S. Member Secretary
4 Shri Rang Swamiji Member
5 Gangaram  S. Ramani Member
6 Kalyanji  H. Chhabhaiya Member
7 Kirit M. Bhagat Member
8 Ramesh  B. Dholu  Member
9 Ravilal  N. Valani Member
10 Pravin  N. Dholu  Member
S.NO. Name Designation
11 Vipul P. Mehta Rank of Principal
12 Lavji S. Pokar Parents
13 Mavjibhai S. Chhabhaiya Parents
14 Bharat J. Somjiyani Parents
15 Jitendra L. Bhagat Parents
16 Anil P. Rajgor Teachers of the School
17 Mrs. Kunjan Vyas Teachers of the School
18 Parsottam D. Chhabhaiya Teacher Member
19 Haribhai A. Patel Teacher Member